O projekcie

Projekt  „Aktywizacja-Integracja-Samorealizacja” (nr RPLD.09.01.02-10-0031/16-00)  jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w w Osi Priorytetowej IX  Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.2- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku  pracy 70 osób zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w mieście Łódź i w powiecie łódzkim-wschodnim. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie.

Sprawdź, czy należysz do tej grupy! 

Projekt zakłada działania służące aktywizacji społeczno – zawodowej za pomocą instrumentów:

a) aktywizacji społecznej ukierunkowanych na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym: opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji w oparciu o IPD, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne), warsztaty umiejętności miękkich i zawodowych,

b) aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia, w tym: szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami UP oraz zapotrzebowaniem rynku pracy (dla 40 Uczestników ); 3-miesięczne staże zawodowe (dla 40 Uczestników).

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno – zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:
56% w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 22%;
46% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 12%.

Wartość projektu: 847 107,50 zł